Familie- & Jeugdrecht

Staat u op het punt om te gaan scheiden? Geeft uw ex-partner geen toestemming voor een vakantie met de kinderen in het buitenland? Betaalt uw ex geen of te weinig alimentatie, of betaalt u juist te veel? Neem dan contact met ons op! Joosten Advocatuur is gespecialiseerd in alle facetten van het familie- en het jeugdrecht. Mr. Joosten wordt vaak door de rechtbank als bijzonder curator voor minderjarigen benoemd.

Een greep uit situaties waarmee u op het gebied van het personen- en het familierecht te maken kunt krijgen:

Echtscheiding

Een echtscheiding is een emotionele periode waarin er heel veel op u afkomt. Wie blijft er in de woning wonen? Krijgt u partneralimentatie of moet u partneralimentatie betalen? Moet het pensioen verdeeld worden? Dit zijn belangrijke vragen, waar u niet zomaar een antwoord op heeft. Joosten Advocatuur beantwoordt uw vragen graag.

Echtscheiding en kinderen

Gaat u scheiden en heeft u minderjarige kinderen? Dan moet er heel wat geregeld worden. Waar gaan de kinderen wonen? Hoe vaak ziet u de kinderen dan nog? Hoe worden de vakanties verdeeld? Moet u kinderalimentatie betalen? Waar gaan de kinderen naar school? Op welke wijze moeten medische beslissingen genomen worden? Dit zijn allemaal belangrijke zaken, waarover u en uw ex-partner afspraken dienen te maken. Deze afspraken worden neergelegd in een zogenaamd ‘ouderschapsplan’. Joosten Advocatuur helpt u bij het opstellen van een ouderschapsplan en alle andere vragen op dit gebied.

Ontbinding geregistreerd partnerschap

Een geregistreerd partnerschap wordt volgens de wet gelijk gesteld aan een huwelijk. Het grote verschil zit in de wijze van beëindiging. Voor een echtscheiding moet u altijd naar de rechtbank. Een geregistreerd partnerschap kunt u buiten de rechter om beëindigen mits u geen minderjarige kinderen heeft en het met elkaar eens bent. U stelt dan een beëindigingsovereenkomst op. Deze dient u beiden te ondertekenen en in te schrijven in de registers van de burgerlijke stand. Joosten advocatuur ondersteunt u daar graag bij.

Samenwonen

Woont u samen zonder dat u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft? En bent u ook geen samenlevingsovereenkomst overeengekomen? Dan is er in de wet niks voor u geregeld als u uit elkaar gaat. U heeft geen recht op alimentatie of pensioenverevening en alle bezittingen en schulden zijn dan in principe van ieder van u apart. Behalve de gezamenlijke bezittingen en schulden, zoals bijvoorbeeld een koophuis, de meubels of de auto. Hieromtrent kunnen geschillen ontstaan. Laat u in dat geval bijstaan door Joosten Advocatuur.

Kinderen

Elk kind heeft recht op omgang met zijn of haar ouders. Iedere ouder, ook de ouder die geen gezag heeft over het kind, heeft het recht op en de plicht tot omgang met het kind. Het kind heeft ook recht op omgang met diegenen met wie hij of zij ‘een nauwe persoonlijke betrekking’ heeft. Hierbij kunt u denken aan de grootouders of aan de stiefouders.

Afspraken omtrent de omgang na echtscheiding dienen opgenomen te worden in een ouderschapsplan. Komen u en uw ex er samen niet uit, dan kan de rechter een omgangsregeling vaststellen. In uitzonderingsgevallen kan de rechtbank het recht op omgang beperken of zelfs helemaal weigeren.

Als de omgangsregeling niet meer past bij de huidige situatie of uw ex-partner zich niet aan de omgangsregeling houdt, kunt u de rechtbank vragen de omgangsregeling te wijzigen. In dat laatste geval kunt u de rechter tevens vragen een boete op te leggen voor elke keer dat uw ex-partner zich niet aan de regeling houdt. Wij kunnen voor u zo’n procedure opstarten.

Het gaat dus altijd om maatwerk! Daarvoor bent u bij ons aan het goede adres.

Kinderalimentatie

Ouders zijn volgens de wet verplicht om te voorzien in de kosten van de verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen. Dit geldt zowel tijdens het huwelijk maar ook er na. Als er bij een echtscheiding minderjarige kinderen zijn betrokken, dan moet vaak de ene ouder aan de andere ouder kinderalimentatie betalen. Ouders kunnen de hoogte van het te betalen bedrag aan kinderalimentatie samen regelen of ouders kunnen het wettelijk stelsel volgen. Zelfs als beide ouders ongeveer evenveel tijd met de kinderen doorbrengen, moet toch vaak de ouder die het meeste verdient kinderalimentatie betalen. Hoeveel kinderalimentatie de meest verdienende ouder moet betalen wordt berekend aan de hand van het huidige inkomen alsmede het inkomen ten tijde van het huwelijk of samenwoning. Joosten Advocatuur stelt graag een berekening voor u op. Jong-meerderjarige kinderen kunnen onder bepaalde omstandigheden nog recht hebben op een bedrag voor levensonderhoud en studie. Ook hierover informeren wij u graag.

Ook in afstammingskwesties zoals erkenning van een kind, vaststelling en ontkenning vaderschap en erfrecht kunt u bij ons terecht.

Jeugdrecht

Dreigt uw kind uit huis geplaatst te worden? Bent u niet tevreden met de gezinsvoogd en loopt de ondertoezichtstelling niet? Of heeft uw kind een strafbaar feit gepleegd? Ook dan bent u bij Joosten Advocatuur met ruime ervaring in dit soort zaken aan het juiste adres.

Ondertoezichtstelling

Indien uw kind zodanig opgroeit dat hij ernstig wordt bedreigd in zijn ontwikkeling, dan kan de kinderrechter uw kind ‘onder toezicht stellen’.

Aan de ondertoezichtstelling gaat een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming vooraf. De Raad voor de Kinderbescherming dient vervolgens een verzoek in bij de kinderrechter. De ondertoezichtstelling wordt uitgevoerd door een gezinsvoogd van een zogenaamde gecertificeerde instelling. Bureau Jeugdzorg is zo’n gecertificeerde instelling.

Een ondertoezichtstelling duurt vaak één jaar en kan na dat jaar verlengd worden met opnieuw een jaar. Is er sprake van een acute situatie, dan kan de kinderrechter, zonder dat de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek heeft gedaan, uw kind voorlopig onder toezicht stellen. Een voorlopige ondertoezichtstelling duurt maximaal drie maanden en kan daarna worden verlengd.

De ondertoezichtstelling zou er op gericht moeten zijn om ouders te ondersteunen en te begeleiden bij de opvoeding van hun kind(eren). Dat loopt helaas niet altijd vlekkeloos en heeft dan grote impact op ouders en kinderen. In deze situaties kunnen wij iets voor u betekenen!

Uithuisplaatsing

In sommige gevallen is een ondertoezichtstelling niet voldoende en vinden de hulpverleners dat het voor een kind beter is om (een tijdje) ergens anders te wonen. Indien u het hier als ouder mee eens bent, dan kan uw kind (tijdelijk) vrijwillig uit huis geplaatst worden. Dit kan bijvoorbeeld bij opa en oma zijn, maar ook bij een pleeggezin.

Indien u het hier niet mee eens bent, dan kan de Raad voor de Kinderbescherming of de gecertificeerde instelling de kinderrechter verzoeken om het kind (tijdelijk) uit huis te plaatsen. Alleen indien de kinderrechter een machtiging tot uithuisplaatsing verleent, mag uw kind uit huis worden geplaatst zonder uw toestemming. U kunt hiertegen verweer voeren. Joosten Advocatuur helpt u hier graag bij en heeft ruime ervaring met deze ingrijpende problematiek.

Beëindiging van het gezag

Indien uw kind al geruime tijd niet meer thuis woont en volgens een gecertificeerde instelling, meestal Bureau Jeugdzorg, ook niet meer te verwachten is dat u binnen een redelijke termijn in staat bent om zelf weer de volledige verzorging en opvoeding over uw kind te dragen, dan kan de Raad voor de Kinderbescherming de kinderrechter verzoeken om het gezag te beëindigen. Dit geldt ook indien een ouder het gezag misbruikt. Ook hiertegen kunt u verweer voeren en kunnen we u met ruime ervaring en betrokkenheid bijstaan.

Hulp nodig op het gebied van familie- & jeugdrecht? Wij helpen u.