Arbeids- & Sociaal zekerheidsrecht

Heeft u een conflict met uw werkgever? Wordt uw arbeidsovereenkomst beëindigd? Of heeft u een andere vraag op het gebied van het arbeidsrecht? Joosten Advocatuur adviseert en procedeert voor werknemer én werkgever.

Tips waar u op moet letten als u werknemer bent:

  1. Wordt u geconfronteerd met een ontslag op staande voet en bent u het daar niet mee eens? Dan is het belangrijk dat u meteen actie onderneemt! Laat uw werkgever zo snel mogelijk weten dat u het niet eens bent met het ontslag en bied meteen uw werkzaamheden aan. Ook is het van belang dat u zoveel mogelijk bewijs veilig stelt. Neem daarnaast zo snel mogelijk contact op met een advocaat die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht.
  2. Betaalt uw werkgever u geen salaris meer? Dit kan niet zomaar. Afspraak is immers afspraak en die dient te worden nagekomen. In de meeste situaties is snel handelen vereist. Uw vaste lasten lopen immers gewoon door. In zo’n situatie kunt u uw loon via een kort geding opeisen. Als een loonvordering wordt ingesteld, kan tevens een wettelijke boete worden gevorderd die de werkgever aan de werknemer moet betalen, omdat hij het salaris niet tijdig heeft betaald. Deze boete kan oplopen tot maximaal 50 procent van het achterstallige nettoloon.
  3. Zit u ziek thuis, dan kan uw werkgever u niet zomaar ontslaan. In de wet is een opzegverbod opgenomen bij ziekte. Hier kan een uitzondering op worden gemaakt indien u niet meewerkt aan de verplichte re-integratie of indien u zich veelvuldig ziek meldt. Wordt u toch ontslagen gedurende ziekte en bent u het hier niet mee eens? Dan is het belangrijk dat u zo snel mogelijk contact opneemt met een advocaat die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht.
  4. Heeft u geen werk, vraag dan tijdig een uitkering aan. Vanaf één week voor uw laatste werkdag kunt u al een WW-uitkering aanvragen. Vraag uw WW-uitkering tot uiterlijk één week na uw laatste werkdag aan om te voorkomen dat u mogelijk een lagere uitkering krijgt. Let op! U kunt alleen een WW-uitkering krijgen indien het niet uw schuld is dat u werkloos bent.
  5. Uw werkgever wil een aanpassing doen in uw arbeidsvoorwaarden en doet u een voorstel. Een arbeidsovereenkomst wijzigen mag in beginsel alleen als werkgever en werknemer dat allebei willen, tenzij de wijziging de essentie van de arbeidsovereenkomst niet raakt. Bent u het niet eens met de wijziging die uw werkgever doorvoert, dan kunt u een vordering instellen bij de kantonrechter.

Tip waar u op moet letten als u werkgever bent:

  1. Bent u van mening dat uw werknemer niet goed functioneert, praat met de werknemer en bouw een dossier op. Als u een werknemer wilt ontslaan, heeft u daar een goed onderbouwde reden voor nodig. In het geval u niet kunt aantonen dat de werknemer niet functioneert dan kunt u de werknemer niet ontslaan. Er zijn meerdere ontslagredenen, maar niet elke reden is voldoende voor ontslag. Laat u daarom altijd adviseren door een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht.
  2. Ook in het geval als er een onhoudbare situatie tussen u en een werknemer is ontstaan, kunt u een werknemer niet zomaar ontslaan. Verdenkt u een medewerker van diefstal, of een andere gedraging die een dringende reden voor ontslag op staande voet oplevert, dan is het van groot belang dat u tijdig de juiste stappen onderneemt. Indien u het ontslag niet onverwijld heeft gegeven of de reden voor het ontslag niet direct heeft medegedeeld, dan kunt u een procedure bij de kantonrechter riskeren.
  3. Een zieke werknemer ontslaan is niet eenvoudig, maar ook niet onmogelijk. Belangrijk is dat u de wettelijke regelgeving rond zieke werknemers volgt. In beginsel volgt uit de wet een opzegverbod bij ziekte, maar de wet kent ook belangrijke uitzonderingen waarbij het ontslag van een zieke werknemer wel mogelijk is. Denk aan een zieke werknemer die niet aan zijn re-integratieplicht meewerkt of aan een werknemer die veelvuldig ziek is.
  4. Als u een werknemer wilt ontslaan, probeer dan eerst samen met uw werknemer afspraken te maken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dan is er sprake van een ontslag met wederzijds goedvinden. Deze afspraken legt u vervolgens vast in een vaststellingsovereenkomst. Dit scheelt u een lange en kostbare procedure bij de kantonrechter of het UWV, waarvan de uitkomst onzeker is.
  5. Hoofdregel is ‘niet werken, geen loon’. Op deze hoofdregel bestaan echter twee uitzonderingen. Indien sprake is van gebrek aan werk, onwerkbaar weer of bijvoorbeeld een bedrijfsstoring en als de werknemer niet kan werken wegens ziekte, zwangerschap of een bevalling, dan bent u gehouden om het loon door te betalen. Doet u dit niet, dan bestaat de kans dat de werknemer het achterstallige loon via een procedure bij de kantonrechter zal vorderen.

Hulp nodig op het gebied van arbeids- & sociaal zekerheidsrecht? Wij helpen u.