Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring (hierna: ‘verklaring’) van Joosten Advocatuur, gevestigd te 5921 KC Venlo aan de Antoniuslaan 26.

Joosten Advocatuur is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring. In deze verklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Daarnaast leggen wij uit welke cookies wij gebruiken en plaatsen. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 24 maart 2020.

Persoonsgegevens

Joosten Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, u deze zelf aan ons verstrekt, deze door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Personalia: waaronder voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres;
 • Financiële gegevens: waaronder bankrekeningnummer, salarisspecificaties, jaaropgaves, aangifte inkomstenbelasting, gegevens met betrekking tot uitkeringen en toeslagen belastingdienst, gegevens met betrekking tot woonlasten, levensverzekeringen, spaartegoeden, schulden, polissen en pensioenbescheiden;
 • IP-adressen;
 • Medische gegevens: waaronder doktersverklaringen en psychologische rapportages;
 • Deskundigenrapportages: waaronder rapportages van de Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland en Pro Justitia Rapportages;
 • Juridische documentaties: waaronder procesdossiers, strafrechtelijk verleden, aktes en uittreksels;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@joostenadvocatuur.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden

Joosten Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures)
 • innen van declaraties
 • advisering, bemiddeling en verwijzing
 • ter voldoening aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
 • communicatiedoeleinden, waaronder telefonisch contact evenals contact via e-mail of post
 • werving en selectie
 • marketingactiviteiten

Daarnaast legt Joosten Advocatuur informatie vast wanneer u onze website bezoekt (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, het vaststellen van een prijswinnaar, alsmede ook voor de beveiliging van onze website. Wij gebruiken hiervoor ook cookies. Over cookies kunt u meer lezen onder het kopjes ‘Cookies’.

Grondslagen

Joosten Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens op grond van de volgende grondslagen:

 • De uitvoering van de overeenkomst;
 • Een wettelijke verplichting;
 • Verkregen toestemming van betrokkene(n); en/of
 • Een gerechtvaardigd belang, namelijk om klanten te informeren over activiteiten en andere relevante informatie over onze dienstverlening.

Geautomatiseerde besluitvorming

Joosten Advocatuur neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Joosten Advocatuur) tussen zit.

Bewaartermijn

Joosten Advocatuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij de gegevens langer bewaard moeten worden om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen (zoals een bewaarplicht).

Delen van persoonsgegevens met derden

Joosten Advocatuur verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan wederpartijen, andere advocaten, deskundigen, deurwaarders, rechterlijke instanties of overheidsinstellingen.

Daarnaast kan Joosten Advocatuur persoonsgegevens verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Joosten Advocatuur verkoopt uw gegevens niet aan derden. Evenmin verstrekt Joosten Advocatuur persoonsgegevens voor commerciële doeleinden.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij, indien noodzakelijk, een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Joosten Advocatuur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Joosten Advocatuur gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Joosten Advocatuur gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we kunnen bijhouden op welk tijdstip het bezoek aan de website heeft plaatsgevonden, of de bezoeker de website eerder heeft bezocht en via welke website de bezoeker op de site terecht is gekomen.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Websites van derden

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen, ‘liken’ of promoten op sociale netwerken, zoals Facebook of LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale media providers zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Voor de gebruiksvoorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van derden, verwijzen we naar de betreffende websites.

Joosten Advocatuur is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met uw (persoons)gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Joosten Advocatuur en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@joostenadvocatuur.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen om uzelf adequaat te identificeren of een kopie van uw identiteitsbewijs toe te zenden, waarbij we u verzoeken om foto en Burgerservicenummer op uw identiteitsbewijs onleesbaar te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij wij aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledig uitvoering kunnen geven. Hierbij valt te denken aan het beroepsgeheim van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Beveiliging

Joosten Advocatuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@joostenadvocatuur.nl

Aanpassingen

Joosten Advocatuur heeft het recht de inhoud van deze verklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De meest actuele versie van deze verklaring is steeds te vinden op deze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen

Joosten Advocatuur helpt u graag als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van bovenstaande. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

https://joostenadvocatuur.nl/
Antoniuslaan 26
5921 KC Venlo
+77 72 01 985
Chantal Joosten is de Functionaris Gegevensbescherming van Joosten Advocatuur Hij/zij is te bereiken via chantal@joostenadvocatuur.nl
 

Hulp nodig? Wij helpen u.